Tra Cứu

Một oxide có công thức XO,, trong đó X chiếm 30,43% (khối lượng);

7.18. Một oxide có công thức XO,, trong đó X chiếm 30,43% (khối lượng); Biết khối lượng phân tử của oxide bằng 46 amu. Xác định công thức hoá học của oxide trên.

Theo đề, ta có: KLPT(XO,) = KLNT(X) + 16 xn = 46 amu (1)

Mặt khác, trong XO, có:

%M =$\frac{KLNT(M)X1)}{135} X 100%$ = 47,41%

Từ (1) và (2), ta dễ dàng suy được:

$\left \{  KLNT(X) = 14 => X = N)\right.

          n = 2$

Vậy công thức hoá học của oxide là NO2

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button