Tra Cứu

Một trong những biến đổi về kinh tế của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Một trong những biến đổi về kinh tế của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là 

A. kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.

B. Sự xuất hiện của các thành thị.

C. các công ty thương mại và những đồn điền rộng lớn ra đời.

D. thương nhân Tây Âu ra sức bóc lột tài nguyên ở thuộc địa nhất là biến đổi ở

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là ở Tây Âu trong các thế kỉ XIII-XVI?

A. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty thương mại.

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành.

C. Bổ sung lực lượng xã hội mới – giai cấp tư sản.

D. Quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu xuất hiện.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải là biến đổi về kinh tế của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI?

A. Xuất hiện nhân công làm thuê.

B. Các công ty thương mại xuất hiện.

C. Có nhiều xưởng sản xuất quy mô lớn.

D. Những đồn điền rộng lớn ra đời.

Câu 4. Nội dung nào sau đây nhận xét đúng về phong trào Văn hoá Phục hưng?

A. Phê phán thành tựu khoa học tự nhiên.

B. Diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

C. Chỉ diễn ra trên lĩnh vực nghệ thuật.

D. Đề cao Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Câu 5. Những nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng?

A. Phong trào Văn hoá Phục hưng đề cao giá trị và vẻ đẹp của con người.

B. Phong trào Văn hoá Phục hưng không đả phá trật tự phong kiến.

C. Phong trào Văn hoá Phục hưng đề cao vai trò của khoa học tự nhiên.

D. Phong trào Văn hoá Phục hưng thúc đẩy quần chúng đấu tranh chống lại giai cấp tư sản.

E. Phong trào Văn hoá Phục hưng đã mở đường cho sự phát triển của văn hoá châu Âu.

Câu 6. Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với thành tựu trên các lĩnh vực của phong trào Văn hoá Phục hưng.

Câu 7. Quan sát hình 3 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về bức hoạ Nàng Mô-na Li-sa theo những gợi ý sau:

– Thuộc lĩnh vực nào trong phong trào Văn hoá Phục hưng?

– Ai là tác giả của bức hoạ?

– Thông điệp, ý nghĩa của bức hoạ là gì?

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5. Nội dung đúng: A, C, E.

Câu 6. 1-A, C, D, G, I, L; 2-B, E, H; 3 – K.

Câu 7.Bức hoạ Nàng Mô-na Li-sa thuộc lĩnh vực nghệ thuật trong phong trào Văn hoá Phục hưng. Đây là bức hoạ nổi tiếng của Lê-ô-na đờ Vanh-xi, một danh hoạ nổi tiếng người Y. Bức hoạ đề cao vẻ đẹp của người phụ nữ, đề cao quyền tự do con người, nghệ thuật vẽ tranh sơn dâu đạt trình độ cao,

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button