Tra Cứu

Nêu ảnh hưởng của từng nhân tố trong sơ đồ đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

36.7. Nêu ảnh hưởng của từng nhân tố trong sơ đồ đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

– Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật, sự ảnh hưởng này khác nhau tuỳ theo giới hạn chịu nhiệt của từng loài.

–  Dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật.

–  Nước là nhân tố đặc biệt quan trọng đối với sự sống của động vật, nước điều hòa thân nhiệt, tạo dung môi.

– Chất kích thích giúp tăng cường hoặc kìm hãm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button