Tra Cứu

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button