Tra Cứu

Nối hình ảnh sản phẩm (cột A) với tên nguyên liệu dùng để sản xuất (cột B) cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

7. Nối hình ảnh sản phẩm (cột A) với tên nguyên liệu dùng để sản xuất (cột B) cho phù hợp.

8. Hình bên đang minh hoạ cho biện pháp chăn nuôi nào?

A. Chăn nuôi nông hộ

B. Chăn nuôi hữu cơ

C. Tự chế biến, cung cấp thức ăn cho vật nuôi.

D. Liên kết các khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến.

9. Ứng dụng công nghệ trong quản lí vật nuôi có lợi ích gi?

A. Theo dõi được hoạt động thưởng ngày của người lao động chăn nuôi.

B. Quản lí được đản vật nuôi với quy mô nhỏ, số lượng vật nuôi ít.

C. Nắm được tình trạng địa hình nơi đang chăn thả đàn vật nuôi.

D. Theo dõi được tình trạng sức khoẻ, chu kì sinh sản,… của vật nuôi.

10. Hình bên đang minh hoạ cho biện pháp chăn nuôi nào?

A. Chăn nuôi trang trại.

B. Chăn nuôi an toàn sinh học. 

C. Ứng dụng công nghệ trong quản lí vật nuôi.

D. Liên kết các khâu chăn nuôi, giết mổ, phân phối.

 

 

7.

8. B

9. D

10. A

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button