Tra Cứu

Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


5. Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

 

 


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button