Tra Cứu

Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

25.4. Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

A. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào.

B. Đó là quá trình biến đổi các chất hữu cơ thành carbon dioxide, nước và giải phóng năng lượng.

C. Nguyên liệu cho quá trình hô hấp là chất hữu cơ và oxygen.

D. Đó là quá trình chuyển hoá năng lượng rất quan trọng của tế bào.

  • A. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button