Tra Cứu

Quá trình thoát hơi nước có những ý nghĩa nào sau đây?

29.5. Quá trình thoát hơi nước có những ý nghĩa nào sau đây?

  • Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây.
  • Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá.
  • Giúp khuếch tán khí CO, vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • Giúp khuếch tán khí O; từ trong lá ra ngoài môi trường.


Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước:

  • Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá.
  • Giúp khuếch tán khí CO, vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • Giúp khuếch tán khí O. từ trong lá ra ngoài môi trường.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button