Tra Cứu

Quan sát các hình ảnh và chỉ ra những loại rừng dưới đây được gọi tên theo đặc điểm nào của rừng T Xem thêm thông tin | SBT công nghệ 7 chân trời

4. Quan sát các hình ảnh và chỉ ra những loại rừng dưới đây được gọi tên theo đặc điểm nào của rừng

5. Viết chữ Đ vào sau cách gọi đúng và chữ S vào sau cách gọi sai tên loại rừng được phân loại theo mục đích sử dụng.

a. Rừng sản xuất.

b. Rừng đặc dụng

c. Rừng tràm.

d. Rừng phòng hộ

e. Rừng tự nhiên, rừng trồng

6. Hãy khoanh tròn vào tên gọi đúng của loại rưng ở hình ảnh minh hoạ (có thể có nhiều hơn một lựa chọn).

A. Rừng trống khai thác gỗ.

B. Rimg cau dira.

C. Rừng núi đất.

D. Rừng ngập nước.

E. Ring thông.

7. Quan sát các hình ảnh và đánh dấu (V) vào cột ủng với vai trò của rừng trong mỗi hình.

hình

phục vụ du lịch

bảo vệ đất

sản xuất gỗ

 a

 

 

 

 b

 

 

 

 c

 

 

 

8. Hãy nổi tên loại rừng (cột A) với đích sử dụng (cột B) sao cho phù hợp.

 

 

 

4.

a. rừng ngập mặn

b. rừng tre lứa

c. rừng nguyên sinh

5. 

a. Đ

b. Đ 

c. S

d. Đ

e. Đ

6. B

7. 

hình

phục vụ du lịch

bảo vệ đất

sản xuất gỗ

 a

 

 x

 

 b

 x

 

 

 c

 

 

 x

 

 

 

 

 

8.

1 -a

2 – c

3 – b

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button