Tra Cứu

Quan sát các hình ảnh và điền tên công việc trong quy trình trồng trọt vào dưới mỗi hình | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Quan sát các hình ảnh và điền tên công việc trong quy trình trồng trọt vào dưới mỗi hình

Tươi nước

Xới đất bằng máy

Phun thuốc

Trồng cây con

Thu hoạch

 Bón phân lót

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button