Tra Cứu

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để thiết kế một bản hướng dẫn nơi công cộng (công viên, bảo tàng, thư viện,…). | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để thiết kế một bản hướng dẫn nơi công cộng (công viên, bảo tàng, thư viện,…).

Đây là một dạng bài viết văn bản hướng dẫn nơi công cộng có sự kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ. Để thực hiện bài tập này, có thể dựa trên các bước gợi ý sau:

– Bước 1: Khảo sát vị trí, cấu trúc, chức năng của không gian công cộng nơi bạn sẽ viết văn bản hướng dẫn.

– Bước 2: Xác định đối tượng tham gia không gian công cộng, dự kiến những hành vi và tình huống có thể có của những người tham gia.

– Bước 3: Liệt kê các hướng dẫn cần thiết nơi công cộng (có thể là một sơ đồ hướng dẫn vị trí, lộ trình hay quy định về các hành vi nên làm và không nên làm nơi công cộng,…).

– Bước 4: Soạn thảo văn bản hướng dẫn dựa trên các thông tin đã liệt kê. Chú ý tuân thủ các cấu trúc, bố cục và ngôn ngữ của văn bản hướng dẫn nơi công cộng.

– Bước 5: Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ (nếu cần) để giúp dễ dàng nắm bắt thông tin.

– Bước 6: Chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button