Tra Cứu

Sử dụng thông tin ở Bảng hoá trị thường gặp của một số nguyên tố hoá học (Bảng 7.2 trang 43 SGK), hãy viết công thức hoá học của:

7.10. Sử dụng thông tin ở Bảng hoá trị thường gặp của một số nguyên tố hoá học (Bảng 7.2 trang 43 SGK), hãy viết công thức hoá học của:

a) copper(l) oxide, (hợp chất hai nguyên tố giữa Cu và O, trong đó Cu có hoá trị l).

b) zinc phosphate (hợp chất chứa Zn liên kết với nhóm nguyên tử PO).

c) calcium carbonate (hợp chất chứa Ca liên kết với nhóm nguyên tử CO:).

d) sodium hydroxide (hợp chất chứa Na liên kết với nhóm nguyên tử OH).

Công thức hoá học:

a) copper(l) oxide: $Cu_{2}$O.

b) zinc phosphate: $Zn_{3}$$PO_{4}$

c) calcium carbonate: $CaCO_{23}$

d) sodium hydroxide: NaOH.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button