Tra Cứu

Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây, từ trường là mạnh nhất?

19.6. Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây, từ trường là mạnh nhất?

=> Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất. Ta có hình ảnh từ phổ của thanh nam châm. Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất do đó ở hai từ cực hút sắt mạnh nhất.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button