Tra Cứu

Tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm trong các đoạn thơ rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm trong các đoạn thơ rồi điền vào bảng.a. Tiếng trống vừa giục giã

a. Tiếng trống vừa giục giã 

Trang sách hồng mở ra

Giọng thấy sao ấm quá

Nét chữ em hiền hoà

(Nguyễn Lâm Thắng)

b. Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ may mắn

Như chúng em xếp hàng

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ sự việc

 

 

 

 

Từ chỉ sự vật

Từ chỉ sự việc

 Giọng, nét chữ, quyển vở, trang giấy, dòng kẻ

 ấm, hiền hoà,trắng, 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button