Tra Cứu

Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường $\overrightarrow{E}$, cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$ và tốc độ truyền sóng $\overrightarrow{v}$ của một sóng điện từ?

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường $\overrightarrow{E}$, cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$ và tốc độ truyền sóng $\overrightarrow{v}$ của một sóng điện từ?

Giải câu 5 Bài 22: Sóng điện từ

A. Hình 22.4a

B. Hình 22.4b

C. Hình 22.4c

D. Hình 22.4d

Chọn đáp án C.

Giải thích: Ba vecto $\overrightarrow{E}$, $\overrightarrow{B}$, $\overrightarrow{v}$ luôn tạo thành một tam diện thuận tại mọi thời điểm.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button