Tra Cứu

Trong các nguyên tố sau: H, N, O, C, S, Na, Mg, AI, Fe

7.9. Trong các nguyên tố sau: H, N, O, C, S, Na, Mg, AI, Fe

a) Nguyên tố nào có nhiều hoá trị trong hợp chất? Cho ví dụ.

b) Nguyên tố nào có hoá trị cao nhất? Cho ví dụ.

a) Nguyên tố có nhiều hoá trị trong hợp chất là N, O, C, S, Fe.

Ví dụ:

  •  N có hoá trị IV trong nitrogen dioxide, có hoá trị lll trong ammonia.
  •  O có hoá trị II trong nhiều hợp chất, có hoá trị | trong hydrogen peroxide.
  •  C có hoá trị ll trong carbon oxide, có hoá trị IV trong carbon dioxide, …
  •  S có hoá trị IV trong sulfur dioxide, có hoá trị VỊ trong sulfur trioxide, …
  •  Fe có hoá trị ll trong iron(ll) oxide, có hoá trị lIl trong iron(Ill) oxide, …

b) Nguyên tố có hoá trị cao nhất là S. Ví dụ: Trong sulfur trioxide, S có hoá trị VI.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button