Tra Cứu

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước đóng vai trò

28.3. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước đóng vai trò

A. là dung môi hoà tan khí carbon dioxide.

B. là nguyên liệu cho quang hợp.

C. làm tăng tốc độ quá trình quang hợp.

D. làm giảm tốc độ quá trình quang hợp.

  • B. là nguyên liệu cho quang hợp.

 Nước là vai trò  quan trọng đối với quang hợp:

– Nước là là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

– Nước là tham gia vào các phản ứng của pha tối của quá trình quang hợp

– Nước điều tiết khí khổng đóng mở giúp cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra.

– Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button