Tra Cứu

Vẽ sơ đồ sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

37.22. Vẽ sơ đồ sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

  1. Sơ đồ thể hiện được các giai đoạn trong sinh sản hữu tính của chim bồ câu.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button