Tra Cứu

Việc bơm nước vào bình D nhằm mục đích gì?

26.8. Việc bơm nước vào bình D nhằm mục đích gì?

A. Đây không khí bên trong bình D vào trong ống nghiệm chứa nước vôi trong.

B. Nhằm cung cấp nước cho hạt.

C. Nhằm đẩy hạt theo ống để vào ống nghiệm chứa nước vôi trong.

D. Để nước cất và không khí trong bình D có thể trộn vào nhau.

  • A. Đây không khí bên trong bình D vào trong ống nghiệm chứa nước vôi trong.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button