Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

 

– An là một cô bé chăm chỉ học hành

– Phương rất chăm chỉ dọn nhà

– Vân Anh tạm biệt abf để đi kết nạp đoàn

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button