Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau. | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

7. Viết 1 – 2 câu kể có sử dụng cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau.

 

– Nắng lên mưa xuống

– Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button