Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu về hoạt động nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 3. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 1 – 2 câu về hoạt động nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 3.

– Cô Mai Phương vẽ rất đẹp

– Linh Trang là một diễn viên múa

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button