Tra Cứu

Viết từ ngữ có thể thay thế cho mỗi từ ngữ so sánh vừa tìm được ở bài tập 5. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button