Tra Cứu

Viết từ ngữ: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết từ ngữ

a. Có hai tiếng cùng bắt đầu bằng:

• Chữ ch

. Chữ tr

b. Chứa tiếng có:

• Thanh hỏi

• Thanh ngã

a. 

– Chữ ch: chành choẹ

– Chữ tr: tre trẻ

b.

– Thanh hỏi: tỉ mỉ

– Thanh ngã: lã chã

– 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button