Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về nghề nghiệp hoặc sản phẩm sáng tạo em thích. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về nghề nghiệp hoặc sản phẩm sáng tạo em thích.

– Tên văn bản: Mẹ của Oanh

– Tên tác giả: Hoàng Ly

– Nghề nghiệp được sản phẩm được nhắc đến: Lao công

– Từ chỉ hoạt động: quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại rác,..

– Từ ngữ chỉ đặc điểm: về muộn, chăm chỉ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button