Tra Cứu

Xác định công thức hoá học của hợp chất sulfur dioxide có cấu tạo từ sulfur hoá trị VI và oxygen.

7.12. Xác định công thức hoá học của hợp chất sulfur dioxide có cấu tạo từ sulfur hoá trị VI và oxygen.

  • Công thức hoá học chung: $S_{x}^{VI}$$O_{y}^{II}$
  • Theo quy tắc hoá trị, ta có: x x VI = y x II <=> $\frac{x}{y}$ = $\frac{II}{VI}$ = $\frac{1}{3}$
  • Chọn x = 1, y = 3. Vậy công thức hoá học của hợp chất này là $SO_{3}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button