Tra Cứu

Xếp các từ ngữ trong thẻ vào ba nhóm: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Xếp các từ ngữ trong thẻ vào ba nhóm:

Mong đợi

Yêu thương

Chăm sóc

 

 

 

 

Mong đợi

Yêu thương

Chăm sóc

 mong chờ, chờ đợi, trông mong

 yêu thương, yêu quý, thương mến

chắm chút, chăm nom, săn sóc, 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button