Tra Cứu

Ý nào dưới đây không đúng về bản chất của điều khiển sinh sản ở động vật?

38.6. Ý nào dưới đây không đúng về bản chất của điều khiển sinh sản ở động vật?

A. Điều khiển tuổi thọ.

B. Điều khiển giới tính.

C. Điều khiển thời điểm sinh sản.

D. Điểu khiển số con.

  • A. Điều khiển tuổi thọ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button