Tra Cứu

Một Cuộc Vui Đa Màu Sắc: 7 Bài Văn Ngắn Gọn về Lễ Hội

Khi viết một đoạn văn về lễ hội bằng tiếng Anh, thường có cấu trúc khác so với một bài văn. Đoạn văn này tập trung tóm lược những ý chính về một lễ hội. Đối với chủ đề này, chúng ta có thể triển khai các ý như sau:

1.Lễ hội được định nghĩa như thế nào? Nó bao gồm những hoạt động gì?.
2.Lễ hội thường diễn ra vào thời điểm nào? Thời gian tổ chức lễ hội kéo dài trong bao nhiêu ngày?
3.Mục tiêu của lễ hội là gì? Lễ hội nhằm mục đích gì?
4.Lễ hội mang ý nghĩa gì đối với người dân Việt Nam?
5.Cảm giác của bạn khi tham gia vào lễ hội đó là thế nào (nếu bạn đã từng tham gia)?

Sample 1:
The Mid-Autumn Festival is a vibrant traditional holiday celebrated in Vietnam and other parts of Asia like China, Japan, and Korea. It falls on the 15th day of the lunar calendar in August when the full moon shines at night. Originally, this festival symbolized family reunions and gatherings, where people would come together to enjoy moon cakes. In Vietnam today, the Mid-Autumn festival is primarily a time for children to celebrate and cherish the best moments of the year. Parents often buy star-shaped lanterns for their kids, and special events like lantern parades are organized. Personally, the Mid-Autumn festival allows me to reminisce about my childhood and relive the feeling of youthfulness.

Tiếng Việt: Lễ hội Trung thu là một ngày lễ truyền thống sôi động được tổ chức tại Việt Nam và các nước khác ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nó diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch trong tháng Tám, khi trăng tròn tỏa sáng vào ban đêm. Ban đầu, lễ hội này tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình và sum họp, nơi mọi người tụ họp để thưởng thức bánh trung thu. Ở Việt Nam ngày nay, lễ hội Trung thu chủ yếu là thời gian để trẻ em ăn mừng và trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời trong năm. Cha mẹ thường mua đèn lồng hình ngôi sao cho con cái, và các sự kiện đặc biệt như diễu hành đèn lồng được tổ chức. Đối với tôi, lễ hội Trung thu cho phép tôi hồi tưởng về tuổi thơ và trải nghiệm lại cảm giác trẻ trung.

Sample 2:
Lim Festival is a significant event in Bac Ninh province, held annually on January 13 in Tien Du district. It is a longstanding cultural tradition and a distinctive characteristic of the Kinh Bac region. Over time, the Lim festival has expanded its cultural influence beyond the region and become a springtime attraction for tourists from all over.

Tiếng Việt: Lễ hội Lim là một sự kiện quan trọng tại tỉnh Bắc Ninh, diễn ra hàng năm vào ngày 13 tháng 1 trong huyện Tiên Du. Đây là một truyền thống văn hóa lâu đời và một đặc điểm đặc trưng của vùng Kinh Bắc. Theo thời gian, lễ hội Lim đã mở rộng tầm ảnh hưởng văn hóa vượt ra ngoài vùng và trở thành một điểm thu hút du khách vào mùa xuân từ khắp nơi.

Sample 3:
I have attended the Nguyen Hue Flower Street Festival, also known as the Tet Holiday Flower festival. It takes place on Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City, during the Tet Holiday for one week. The festival is organized by the Ho Chi Minh City People’s Committee, who adorn the street with various flowers and lights. Many people visit to admire the beautiful floral displays and capture memorable pictures.

Tiếng Việt: Tôi đã tham dự Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ, còn được gọi là Lễ hội Hoa Tết. Nó diễn ra trên Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt một tuần trong dịp Tết. Lễ hội được tổ chức bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trang trí đường phố bằng các loại hoa và ánh sáng đa dạng. Rất nhiều người đến tham quan để ngắm nhìn các trưng bày hoa đẹp và chụp những bức ảnh đáng nhớ.

Sample 4:
The Mid-Autumn Festival holds great significance as a traditional holiday in my country. It is celebrated not only in Vietnam but also in other parts of Asia like China, Japan, and Korea. This festival usually takes place on the 15th day of the 8th lunar month, coinciding with the full moon at night. Originally, it represented family reunions and gatherings, where people came together or harvested crops. Nowadays, the Mid-Autumn Festival is primarily a time for children in Vietnam to enjoy the best moments of the year. However, adults can also celebrate and reminisce about their childhood, feeling youthful once again.

Tiếng Việt: Lễ hội Trung thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng như một ngày lễ truyền thống ở đất nước tôi. Nó được tổ chức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nơi khác trong châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lễ hội này thường diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, trùng với đêm trăng tròn. Ban đầu, nó tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình và sum họp, nơi mọi người tụ họp hoặc thu hoạch vụ mùa. Ngày nay, Lễ hội Trung thu chủ yếu là thời gian để trẻ em ở Việt Nam tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong năm. Tuy nhiên, người lớn cũng có thể ăn mừng và hồi tưởng về tuổi thơ, cảm nhận mình trẻ trung lại một lần nữa.

Sample 5:
The Lunar New Year, known as Tet, is the most significant traditional festival in Vietnam. It typically occurs from late January to early February. Prior to Tet, Vietnamese people make thorough preparations, striving for perfection in welcoming the new year. Cleaning the house and adorning it with flowers and trees like kumquat and peach blossom are customary. Additionally, a wide array of food is bought in advance to prepare traditional dishes such as Banh Chung, Banh Tet, and Gio cha. During Tet, people visit their relatives, exchange wishes, and offer lucky money, traditionally given by elders to children and the oldest family members. Nowadays, lucky money can be given to anyone, including friends, parents, and neighbors. It is also common for Vietnamese people to visit pagodas or temples to pray for health, wealth, and success. Overall, Tet represents a return to one’s roots, kindness towards others, savoring precious moments, and wishing for the best to come.

Tiếng Việt: Tết Nguyên đán, còn được gọi là Tết, là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam. Thường diễn ra từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng Hai. Trước Tết, người Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, đặt mục tiêu hoàn hảo trong việc chào đón năm mới. Dọn dẹp nhà cửa và trang trí bằng hoa và cây như cây quất và hoa đào là những phong tục truyền thống. Ngoài ra, mua sắm thực phẩm lành mạnh trước để chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét và giò chả. Trong dịp Tết, người ta thăm viếng người thân, trao đổi lời chúc và tặng lì xì, một truyền thống thường được người lớn trưởng thành tặng cho trẻ em và người lớn tuổi nhất trong gia đình. Ngày nay, lì xì có thể được tặng cho bất kỳ ai, bao gồm bạn bè, cha mẹ và hàng xóm. Thường thì người Việt Nam cũng thường ghé thăm chùa hoặc đền để cầu nguyện sức khỏe, phúc lợi và thành công. Tổng thể, Tết đại diện cho việc trở về nguồn gốc, lòng tử

Sample 6
The Giong Festival is an annual celebration held in various locations in Vietnam, honoring the heroic deeds of Saint Giong. It serves as a tribute to one of the most well-known heroes in Vietnamese history. Two renowned Giong festivals take place in Hanoi: the Soc Son Giong Festival and the Phu Dong Giong Festival. The latter has been recognized by UNESCO as a World Intangible Cultural Heritage. These festivals reenact the battles fought by Saint Giong and the Van Lang people against their enemies. The Giong Festival is a cherished and widely popular traditional festival that preserves the historical

Tiếng Việt: Lễ hội Giong là một sự kiện hàng năm được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Việt Nam, để tôn vinh những hành động dũng cảm của Thánh Giong. Đây là một cuộc diễu hành đặc biệt để tưởng nhớ một trong những anh hùng nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Hai lễ hội Giong nổi tiếng diễn ra tại Hà Nội: Lễ hội Giong Sóc Sơn và Lễ hội Giong Phù Đổng. Lễ hội Giong Phù Đổng đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Thế giới. Những lễ hội này tái hiện lại những trận chiến mà Thánh Giong và nhân dân Văn Lang đã chiến đấu với kẻ thù. Lễ hội Giong là một lễ hội truyền thống được yêu thích và rộng rãi, giữ gìn những kỷ niệm lịch sử quan trọng trong lòng người dân.

Sample 7

Hung King’s Festival is one of the most significant traditional festivals considered as a national celebration in Vietnam. The festival commemorates the contribution of the first Kings of Vietnam, known as the Hung Kings. It is an occasion for every Vietnamese to remember their roots and express their gratitude and reverence towards their ancestors. The festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho province. This festival leaves a lasting impression due to the massive number of participants. The main activities include offering rituals to the Hung Kings, bamboo swinging, lion dance performances, wrestling, and Xoan singing. I adore this festival because of its profound meaning and the joyful atmosphere it brings. Taking part in the pilgrimage to the ancestral land of Den Hung during these days has become a beautiful tradition of the Vietnamese people.

Tiếng Việt: Lễ hội Hùng Vương là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất được coi là một ngày kỷ niệm quốc gia tại Việt Nam. Lễ hội này tưởng nhớ đóng góp của những vị Vua đầu tiên của Việt Nam, được gọi là Hùng Vương. Đây là dịp mà mỗi người Việt nhớ về nguồn gốc của mình và bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với tổ tiên. Lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 của tháng ba âm lịch tại tỉnh Phú Thọ. Lễ hội này để lại ấn tượng sâu sắc do số lượng người tham gia đông đảo. Các hoạt động chính bao gồm cúng tế với Hùng Vương, đu quay tre, biểu diễn múa lân, đấu vật và hát Xoan. Tôi yêu thích lễ hội này bởi ý nghĩa sâu sắc và không khí vui tươi mà nó mang lại. Tham gia cuộc hành hương đến vùng đất tổ tiên Đền Hùng trong những ngày này đã trở thành một truyền thống đẹp của người Việt Nam.

Dưới đây là 50 mẫu viết đoạn văn ngắn gọn và hay nhất về các lễ hội bằng tiếng Anh. Hy vọng rằng chúng sẽ giúp các bạn trau dồi vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngày một tốt hơn và cuốn hút hơn.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button