Tra Cứu

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi và bài tập có đáp án

Dưới đây là toàn bộ tài liệu về cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh sao cho nghĩa không đổi, giúp các em nắm vững kiến thức và làm các bài tập, bài thi, bài kiểm tra Tiếng Anh một cách linh hoạt hơn.

1.Cấu trúc “So + adjective/adverb + that” và “Such + noun + that”:

Example: The weather was so hot that we couldn’t go outside.
=> It was such a hot weather that we couldn’t go outside.
2.Cấu trúc “Not only + auxiliary verb + subject + verb” và “Neither + auxiliary verb + subject + verb”:

Example: Tom not only likes to play football, but he also enjoys swimming.
=> Tom neither likes to play football nor enjoys swimming.
3.Cấu trúc “Although/Though/Even though” và “Despite/In spite of”:

Example: Despite the rain, we had a great time at the picnic.
=> Although it rained, we had a great time at the picnic.
4.Cấu trúc “Would rather” và “Prefer”:

Example: I would rather stay at home than go out tonight.
=> I prefer staying at home to going out tonight.
5.Cấu trúc “Used to” và “Be/get used to”:

Example: I used to eat meat, but now I’m a vegetarian.
=> I’m used to eating meat, but now I’m a vegetarian.
6.Cấu trúc “It’s time + subject + verb” và “It’s high time + subject + verb”:

Example: It’s time for us to leave the party.
=> It’s high time we left the party.
Bài tập:

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“He runs so fast that he always wins the race.”
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“Not only did she study hard, but she also passed the exam.”
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“Although it was raining, they went for a walk.”
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“I would rather go to the beach than stay at home.”
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“I used to play the guitar, but now I play the piano.”
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:
“It’s time for you to start studying for the exam.”
Đáp án:

He runs fast enough to always win the race.
Neither did she study hard nor did she pass the exam.
Despite the rain, they went for a walk.
I prefer going to the beach to staying at home.
I’m used to playing the guitar, but now I play the piano.
It’s high time you started studying for the exam.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button