Tra Cứu

Dấu hai chấm trong các câu ở bài tập 5 được dùng để làm gì? | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Dấu hai chấm trong các câu ở bài tập 5 được dùng để làm gì?

Đánh dấu v vào [] trước ý trả lời đúng.

[] Lễ Báo hiệu phần kết thúc câu

[] Báo hiệu phần giải thích, liệt kê

[] Lễ Báo hiệu sau đó là lời nhân vật

Báo hiệu phần giải thích, liệt kê.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button