Tra Cứu

Giải SBT bài 20: Việt Nam thời Lê sơ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nhà Lê sơ được thành lập trong bối cảnh nào sau đây?

A. Do Lê Lợi sáng lập sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống.

B. Do Lê Lợi sáng lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

C. Được lập nên từ những buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn,

D. Được thành lập khi Lê Lợi giải phóng được vùng đất Nghệ An.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không đúng về tình hình chính trị của nhà Lê sơ?

A. Tổ chức bộ máy nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Bộ máy nhà nước từng bước được hoàn thiện hơn.

C. Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.

D. Tiếp tục thực hiện chế độ “ngụ binh ư nông”.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp của Đại Việt dưới thời Lê sơ?

A. Ban hành chính sách “quân điền”.

B. Tiếp tục thực hiện chế độ điền trang, thái ấp.

C. Khuyến khích khai hoang.

D. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

Câu 4. Dưới thời Lê sơ, Nho giáo có vị trí nào sau đây? A. Không còn ảnh hưởng trong tầng lớp nhân dân.

B. Bước đầu được truyền bá vào đời sống nhân dân.

C. Bị mất dần địa vị do sự phát triển của Phật giáo.

D. Trở thành hệ tư tưởng chi phối đời sống xã hội.

Câu 5. Một trong các thành tựu tiêu biểu của nhà Lê sơ về lĩnh vực giáo dục là

A. xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử.

B. cho biên soạn bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

C. tổ chức được nhiều khoa thi tiến sĩ.

D. lấy Phật giáo làm nội dung để học tập.

Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau và cho biết ý nghĩa của đoạn tư liệu đó.

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần, … Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê)

Câu 7. Hãy nêu những chính sách về kinh tế nông nghiệp của Đại Việt thời Lê sơ và tác dụng của những chính sách đó.

Câu 8. Quan sát các hình 20.1, 20.2 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết đây là sản phẩm của hoạt động kinh tế nào và giới thiệu về sản phẩm đó.

Câu 9. Cho các cụm từ: (1) Nô tì; (2) Nho sĩ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân; (3) Quý tộc, quan lại, địa chủ.

a) Đặt các cụm từ trên vào các ô A, B, C trong sơ đồ 20 sao cho đúng về các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ.

b) Rút ra nhận xét.

Câu 10. Hoàn thành bảng thống kê về thành tựu/ đặc điểm văn hoá, giáo dục của Đại Việt dưới thời Lê sơ theo mẫu sau.

Lĩnh vực 

Thành tựu/ đặc điểm

Tư tưởng, tôn giáo

?

Văn học

?

Nghệ thuật

?

Giáo dục

?

Câu 11. Trong số các danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ đã được học, em ấn tượng với danh nhân nào nhất? Vì sao?

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button