Tra Cứu

Hình 10.4 là đồ thị quãng đường – thời gian của một chuyển động. Hãy dựa vào đồ thị, viết một để bài tập có 3 câu hỏi rồi giải.

10.6. Hình 10.4 là đồ thị quãng đường – thời gian của một chuyển động. Hãy dựa vào đồ thị, viết một để bài tập có 3 câu hỏi rồi giải.

Đề bài: Bạn Lan là sinh viên trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, cuối tuần được nghỉ học nên bạn đạp xe từ trường về nhà ở Thanh Oai. Bạn xuất phát lúc 8 h sáng đi với tốc độ 15 km/h, trên đường về bạn Lan dừng xe vào nhà sách để mua tài liệu lúc đó là 9 h. Sau 30 phút, bạn Lan mua đồ xong, tiếp tục đi về nhà với tốc độ 10 km/h và đến nhà là 10 h 30 phút. Hỏi:

a) Quãng đường từ trường tới nhà sách là bao nhiêu?

b) Quãng đường từ nhà sách tới nhà bạn Lan là bao nhiêu?

c) Tốc độ của bạn Lan trên cả quãng đường đi từ trường về nhà?

Tóm tắt:

Từ 8 h đến 9 h: t1 = 1 h đi với v1 = 15 km/h.

Từ 9 h 30 đến 10 h 30: t2 = 1 h đi với v2 = 10 km/h.

Hỏi: s1 = ? s2 = ? v = ?

Giải:

a) Quãng đường Lan đi từ trường tới nhà sách là

s1 = v1.t1 = 15.1 = 15 km.

b) Quãng đường từ nhà sách tới nhà Lan là

s2 = v2.t2 = 10.1 = 10 km.

c) Quãng đường từ trường tới nhà Lan là 15 + 10 = 25 km.

Thời gian Lan đi từ trường tới nhà là 1 + 1 = 2 h.

Tốc độ của bạn Lan trên cả quãng đường đi từ trường về nhà là

vtb=$\frac{s}{t}$=$\frac{25}{2}$=12,5 km/h.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button