2023 Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu hoá học của nguyên tố magnesium?

3.2. Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu hoá học của nguyên tố magnesium?

A.MG.

B.Mg.

C. mg.

D. mG.

=>Magnesi, tiếng Việt còn được đọc là Ma-giê (Latinh: Magnesium) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Mg và số nguyên tử bằng 12.

Similar Posts