Tra Cứu

Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu hoá học của nguyên tố magnesium?

3.2. Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu hoá học của nguyên tố magnesium?

A.MG.

B.Mg.

C. mg.

D. mG.

=>Magnesi, tiếng Việt còn được đọc là Ma-giê (Latinh: Magnesium) là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Mg và số nguyên tử bằng 12.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button