Tra Cứu

Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút. Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường.

8.9. Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút. Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường.

Tốc độ của xe tải:

– Trên đoạn đường đầu dài 45 km:

v1= $\frac{s1}{t1}$ = $\frac{45}{\frac{3}{4}}$

– Trên đoạn đường tiếp theo dài 18 km:

v2= $\frac{s2}{t2}$ = $\frac{18}{\frac{1}{3}}$

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button