Tra Cứu

Viết từ ngữ chỉ tên gọi con vật, cây, hoa, quả chứa tiếng có: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết từ ngữ chỉ tên gọi con vật, cây, hoa, quả chứa tiếng có:

a. Chữ s hoặc chữ x

M: hoa xoan

b. Vần im hoặc vần iêm

M: con nhím

a.

– con vật: con sứa, con sói,…

– cây: cây sung, cây si,…

– hoa: hoa súng, sen

– quả: quả sung, vú sữa

b. 

– con vật: con chim, con nhím

– cây: cây xiêm

– hoa: hoa sim

– quả: hồng xiêm

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button