Tra Cứu

Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử của các nguyên tố ở ô số 3, 9.

4.4. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử của các nguyên tố ở ô số 3, 9.

  •  Kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, số hiệu và khối lượng nguyên tử của các nguyên tố ở ô số 3, 9 lần lượt là:
  • Ô số 3: kí hiệu hoá học Li, tên nguyên tố lithium, số hiệu nguyên tử 3 và khối lượng nguyên tử 7 amu.
  • Ô số 9: kí hiệu hoá học F, tên nguyên tố fluorine, số hiệu nguyên tử 9 và khối lượng nguyên tử 19 amu.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button