Tra Cứu

Gạch một gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Thế nào? trong các câu em vừa đặt ở bài tập 6. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Gạch một gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Thế nào? trong các câu em vừa đặt ở bài tập 6.

Học sinh tự thực hiện

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button