Tra Cứu

Giải câu 2 bài 3: Nhị thức Niu tơn | Đại số và giải tích 11 Trang 55 – 58

Câu 2: Trang 58 – sgk đại số và giải tích 11

Tìm hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức: (x + \(\frac{2}{x^{2}}\))6.

Dựa vào nhị thức Niu – tơn ta có:

(x + \(\frac{2}{x^{2}}\))6 = \(\sum_{k = 0}^{6}\)Ck6 . x6 – k . (\(\frac{2}{x^{2}}\))k = \(\sum_{k = 0}^{6}\)Ck6. 2k . x6 – 3k

Trong tổng này, số hạng Ck6 . 2k . x6 – 3k có số mũ của x bằng 3 khi và chỉ khi

$6 – 3k = 3$ và  $\leq k\leq 6$

$\Rightarrow k = 1$

Với k = 1 thì hệ số của x3 trong khai triển của biểu thức đã cho là: 2 . C16 = 2 . 6 = 12.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button