Tra Cứu

Giải câu 6 bài 4: Phép thử và biến cố | Đại số và giải tích 11 Trang 59 – 64

Câu 6: Trang 64 – sgk đại số và giải tích 11

Gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A = “Số lần gieo không vượt quá ba”;
B = “Số lần gieo là bốn”.

a) Xét phép thử :” gieo một đồng tiền liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả bốn lần ngửa thì dừng lại”

Không gian mẫu của phép thử đã cho là:

Ω = {S, NS, NNS, NNNS, NNNN}.

b) Dựa vào không gian mẫu và mệnh đề, ta xác định các biến cố như sau:

A = {S, NS, NNS};

B = {NNNS, NNNN}.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button