Tra Cứu

Giải SBT bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Dựa vào bảng 10, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3.

Bảng 10. Số dân của châu Phi giai đoạn 1960 – 2019

Năm

1960

1980

2000

2019

Số dân (triệu người)

283,4

476,4

811,0

1308,1

Câu 1. Từ năm 1960 đến năm 2019, số dân châu Phi tăng thêm bao nhiêu triệu người?

A. 938,7 triệu người.

D. 1 024,7 triệu người.

C. 856,9 triệu người.

B. 1 000,1 triệu người.

Câu 2. Năm 2019, số dân châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu % số dân thế giới? (Biết rằng năm 2019, số dân thế giới là 7 713,5 triệu người).

A. 17,0 %.

B. 20,8%.

C. 15,0%.

D. 20,1%.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây đúng với số dân châu Phi trong giai đoạn 1960 2

A. Số dân châu Phi tăng nhanh.

B. Số dân châu Phi tăng rất chậm.

C. Số dân châu Phi có xu hướng giảm.

D. Số dân châu Phi ổn định qua các năm.

Câu 4. Số dân châu Phi tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Nhập cư từ các châu lục khác.

B. Tỉ suất sinh cao trong khi tỉ suất tử giảm.

C. Thực hiện tốt chính sách dân số.

D. Nhận thức của người dân đã được nâng lên.

Câu 5. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo, châu Phi?

A. Thiếu tài nguyên thiên nhiên.

B. Dân số tăng nhanh.

C. Hạn hán nghiêm trọng. 

D. Xung đột quân sự, chính trị.

Câu 6. Quan sát hình sau:

 

Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên di sản đó.

Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của

 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button