Tra Cứu

Giải SBT bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời trần | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào sau đây?

A. Nước Đại Việt đang ổn định và phát triển mạnh mẽ.

B. Nhà Lý đã suy yếu, tình hình đất nước trở nên rối ren.

C. Quân Mông – Nguyên đang xâm phạm bờ cõi Đại Việt.

D. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược chưa kết thúc.

Câu 2. Nhà Trần được thành lập gắn liền với vai trò của

A. Trần Quang Khải.

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Nhân Tông.

D. Trần Thủ Độ.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Đại Việt dưới thời Trần? chính tri c

A. Xây dựng đất nước theo chế độ dân chủ.

B. Thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Có hệ thống quan lại được tổ chức quy

D. Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.

Câu 4. Một trong các chính sách thúc đẩy kinh

A. nhà nước thực hiện chính sách hạn điền

B. quy định biểu thuế ruộng, thuế định.

C. đẩy mạnh việc làm thuỷ lợi.

D. không ngăn cấm giết mổ trâu, bò.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu văn học thời Trần?

A. Văn học chữ Nôm thay thế văn học dân gian.

B. Thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

C. Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.

D. Tầng lớp quý tộc có nhiều người giỏi về văn thơ.

Câu 6. Công trình nào sau đây là thành tựu kiến trúc dưới thời Trần?

A. Tháp Phổ Minh.

C. Thành Cổ Loa.

B. Chùa Một Cột.

D. Kinh thành Huế.

Câu 7. Căn cứ vào đâu để khẳng định: Dưới thời Trần, kinh tế thương nghiệp của té nước Đại Việt có bước phát triển mới?

Câu 8. Dựa vào sơ đồ 16.1, hãy mô tả cơ cấu xã hội thời Trần. (SBT)

Câu 9. Sơ đồ sau đây thể hiện những hoạt động và thành tựu trên lĩnh vực nào dưới thời Trần?

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button