Tra Cứu

Giải SBT bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật

Hướng dẫn giải: Giải SBT bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật môn khoa học tự nhiên SBT khoa học tự nhiên 7. Đây là vở bài tập nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

28.1. Trao đối khí ở sinh vật là quá trình

A. lấy khí $O_{2}$ từ môi trường vào cơ thể và thải khí $CO_{2}$ từ cơ thể ra môi trường.

B. lấy khí $CO_{2}$ từ môi trường vào cơ thể và thải khí $O_{2}$ từ cơ thể ra môi trường.

C. lấy khí $O_{2}$ hoặc $CO_{2}$ từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí $CO_{2}$ hoặc $O_{2}$ từ cơ thể ra môi trường.

D. lấy khí  $CO_{2}$ từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí$O_{2}$ và $CO_{2}$  ra ngoài môi trường.

Trả lời:

  • C. lấy khí $O_{2}$ hoặc $CO_{2}$ từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí $CO_{2}$ hoặc $O_{2}$ từ cơ thể ra môi trường.

=> Trao đổi khí ở sinh vật là sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button