Tra Cứu

Giải SBT bài 28 Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và sự phân công nghiệp | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng.

1.1. Để chia sản xuất công nghiệp thành hai nhóm: công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến, người ta dựa vào

A. giá thành của sản phẩm.

B. tính chất tác động đến đối tượng lao động.

C. đặc điểm của nguồn nguyên liệu.

D. đặc điểm của nguồn lao động.

Trả lời: Chọn đáp án B. tính chất tác động đến đối tượng lao động.

1.2. Đặc điểm nào dưới đây khiến cho sản xuất công nghiệp có lượng chất thải ra môi trường nhiều?

A. Gắn liền với sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ.

B. Có mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá rất cao.

C. Đòi hỏi tiêu thụ nguyên liệu đầu vào lớn.

D. Có tính linh động cao về mặt phân bố theo không gian.

Trả lời: Chọn đáp án C. Đòi hỏi tiêu thụ nguyên liệu đầu vào lớn.

1.3. Nền công nghiệp hiện đại có đặc trưng nào dưới đây?

A. Gắn liền với tự động hoá, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển.

B. Gắn liền với sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ.

C. Có mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá rất cao.

D. Có tính linh động cao về mặt phân bố không gian.

Trả lời: Chọn đáp án A. Gắn liền với tự động hoá, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển.

1.4. Vị trí địa lí ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp thể hiện ở việc

A. phân bố các cơ sở sản xuất cũng như tiếp cận các nhân tố bên ngoài.

B. giúp công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, hình thành các ngành công nghiệp mới.

C. tạo điều kiện để công nghiệp thay đổi cả về cơ cấu và phân bố.

D. ảnh hưởng tới hướng phát triển, tốc độ phát triển và hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án A. phân bố các cơ sở sản xuất cũng như tiếp cận các nhân tố bên ngoài.

1.5. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp thể hiện rõ rệt ở việc

A. giúp các ngành công nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

B. hình thành các ngành công nghiệp mới.

C. thay đổi hướng phát triển và các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

D. xác định cơ cấu và phân bố sản xuất công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án D. xác định cơ cấu và phân bố sản xuất công nghiệp.

1.6. Trình độ khoa học – công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp thể hiện rõ rệt ở việc

A. đảm bào nguồn nhân lực và thị trường tiêu thụ.

B. giúp công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, hình thành các ngành công nghiệp mới.

C. tạo điều kiện để công nghiệp thay đổi cả về cơ cấu và phân bố.

D. ảnh hưởng tới hướng phát triển và các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Trả lời: Chọn đáp án B. giúp công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, hình thành các ngành công nghiệp mới.

Bài tập 2: Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

VAI TRÒ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP

1. Đối với sản xuất

a) Cung cấp tư liệu sản xuất, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Cung cấp hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Đối với đời sống

c) Tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn dân cư.

d) Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm biến đổi không gian kinh tế và đóng vai trò hạt nhân phát triển vùng kinh tế.

Trả lời:

Nối số 1 với a), d)

Nối số 2 với b), c) 

Bài tập 3: Các nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a) Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

b) Công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất, thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm.

c) Cơ cấu ngành công nghiệp gồm tổng thể các ngành, nhóm ngành công nghiệp phát triển độc lập, hầu như không có mối quan hệ với nhau.

Trả lời:

Câu đúng là: a), b)

Câu sai là: c) 

Bài tập 4: Tại sao có thể nói: Trong sản xuất công nghiệp, chuyên môn hóa càng chi tiết thì hợp tác hóa càng phải chặt chẽ? Nêu ví dụ.

Trả lời: Trong sản xuất công nghiệp, chuyên môn hoá càng chi tiết thì hợp tác hoá càng phải chặt chẽ, vì:

  • Sản xuất công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất, gắn liền với việc sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ hiện đại.
  • Sản xuất công nghiệp có mức độ tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa rất cao.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button