Tra Cứu

Giải SBT bài 3 Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên cửa một số hữu tỉ | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 21: Cho các đẳng thức sau:

a) $10^{2}$ * $10^{3}$ = $10^{6}$;

b) $(1.2)^{8}$ / $(1.2)^{4}$ = $(1.2)^{2}$;

c) $[(\frac{-1}{8})^{2}]^{4}$ = $(\frac{-1}{8})^{6}$;

d) $(\frac{-5}{7})^{4}$ = $(\frac{-10}{49})^{2}$;

e) $5^{61}$ / $(-5)^{60}$ = 5;

g) $(-0.27)^{3}$ * $(-0.27)^{2}$ = $(-0.27)^{5}$.

Bạn Đức phát biểu: “Trong các đẳng thức trên, chỉ có một đẳng thức đúng”. Theo em phát biểu của bạn Đức đúng không? Vì sao?

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button