Tra Cứu

Giải SBT bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây ÂU thời trung đại | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây là một trong những biến đổi chính về kinh tế trong xã hội Tây Âu từ đầu thế kỉ XVI?

A. Xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.

B. Các nhà hàng hải tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.

C. Bước đầu xuất hiện các thành thị trung đại.

D. Diễn ra tình trạng địa chủ rào đất cướp ruộng.

Câu 2. Nội dung nào sau đây là một trong những biến đổi chính về xã hội trong xã hội Tây Âu từ đầu thế kỉ XVI?

A. Giai cấp chủ nô ra đời và phát triển.

B. Giai cấp tư sản và vô sản xuất hiện.

C. Giai cấp địa chủ và nông dân hình thành.

D. Bắt đầu xuất hiện tầng lớp thương nhân.

Câu 3. Cho các cụm từ sau đây: (1) Giai cấp tư sản; (2) Lãnh chúa, quý tộc thương nhân, chủ xưởng; (3) Nông dân, thợ thủ công, nông nô; (4) Giai cấp vô sản; (5) Nô lệ. Hãy đặt các cụm từ trên vào các ô A, B, C, D, E trong sơ đồ 5 sao cho phù hợp với sự hình thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 4. Hãy trình bày suy nghĩ của em về giai cấp tư sản và giai cấp vô sản qua bức tranh biếm hoạ dưới đây.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button