2023 Hãy vẽ đường đi của tia sáng và cho biết mắt thấy các vật nào trong hộp ở hình dưới đây?

15.5. Hãy vẽ đường đi của tia sáng và cho biết mắt thấy các vật nào trong hộp ở hình dưới đây? 

Mắt sẽ nhìn thấy các vật 2 và 4

Similar Posts