Tra Cứu

Hoàn thành đoạn thông tin sau dựa vào các từ gợi ý: môi trường, thực vật, cơ thể, tiếp nhận, động vật, tồn tại, phản ứng, thích nghi.

32.9. Hoàn thành đoạn thông tin sau dựa vào các từ gợi ý: môi trường, thực vật, cơ thể, tiếp nhận, động vật, tồn tại, phản ứng, thích nghi.

Cảm ứng ở sinh vật là khả năng (1) … kích thích và (2)… lại các kích thích từ (3) …bên trong và bên ngoài (4) …, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Cảm ứng là một đặc trưng cơ bản của cơ thể sống, giúp sinh vật (5)… với điều kiện sống. Cảm ứng ở (6) … thường diễn ra chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng; cảm ứng ở (7) … thường diễn ra nhanh, dễ nhận thấy, hình thức đa dạng.

  • (1) tiếp nhận
  • (2) phản ứng
  • (3) môi trường
  • (4) cơ thể
  • (5) thích nghị
  • (6) thực vật
  • (7) động vật.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button