Tra Cứu

Liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị được tạo ra trong mỗi trường hợp sau? a) Các nguyên tử phi kim kết hợp với nhau để tạo ra hợp chất. b) Giữa các nguyên tử có sự góp chung electron khi tạo ra hợp chất. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

5.7  Liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị được tạo ra trong mỗi trường hợp sau?

a) Các nguyên tử phi kim kết hợp với nhau để tạo ra hợp chất.

b) Giữa các nguyên tử có sự góp chung electron khi tạo ra hợp chất.

c) Các nguyên tử đã chuyển thành ion khi tạo ra hợp chất.

d) Có sự chuyển electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác khi tạo ra hợp chất.

5.8 Liên kết ion được tạo thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái dấu. Trong số các cặp ion sau đây, những cặp nào có thể tạo ra hợp chất ion?

a) K+ và F-

b) Ca2+ và Ba2+

c) Mg2+ và O2

d) C1 và Br

5.9 Nguyên tố ( có thể hình thành liên kết với nguyên tố nào trong số các nguyên tố sau: Li, H, C, Mg, He? Liên kết tạo ra là liên kết cộng hoá trị hay liên kết ion?

5.10 Nguyên tố H có liên kết với các nguyên tố: C, N, O và C1 để tạo thành các hợp chất tương ứng.

a) Hãy cho biết liên kết trong mỗi hợp chất được tạo thành là liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị.

b) Xác định tỉ lệ giữa số nguyên tử H và nguyên tử C, N, O và C1 trong các hợp chất tạo thành.

c) Giải thích vì sao lại có sự khác nhau giữa các tỉ lệ ở trên.

5.11 Chất được tạo thành từ các cặp nguyên tố sau đây là chất ion hay chất cộng hoá trị?

a) Na và S

b) H và C1

c) N và H

e) K và C1

d) Ca và O

Xác định tỉ lệ số nguyên tử của hai nguyên tố trong mỗi hợp chất tạo thành.

5.12

a) Trong các nguyên tố Mg, C1, O, Na và Ne, những cặp nguyên tố nào có thể tạo ra liên kết ion với nhau?

b) Trong các nguyên tố H, Na, Mg, O và He, những cặp nguyên tố nào có thể tạo ra liên kết cộng hoá trị với nhau?

5.13 Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ ….. trong đoạn thông tin dưới đây. rắn, cao, lỏng, thấp, khí, dễ, không dẫn điện, ít, dẫn điện

Ở điều kiện thường, các chất ion đều ở thể …(1)…, thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi …(2)… Các chất cộng hoá trị có ở thể …(3)…, …(4)… và …(5).., thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi …(6)… Các chất cộng hoá trị thường …(7)… tan trong nước và …(8)… còn các chất ion thường …(9). tan trong nước tạo ra dung dịch …(10)…

5.14 Khi nguyên tử X liên kết với nguyên tử Y đã diễn ra các quá trình như sau: nguyên tử X nhường electron để trở thành cation X- và nguyên tử Y nhận electron để trở thành anion Y . Biết rằng trong cation X+ và anion Y- đều có 10 electron.

a) Tính số electron có trong nguyên tử X.

b) Tính số proton có trong hạt nhân của nguyên tử Y.

5.15

Hạt nhân nguyên tử X có 3 proton, tổng số electron có trong nguyên tử Y là 9. a) Nguyên tử X có tạo ra được liên kết với nguyên tử Y không?

b) Nếu X và Y liên kết được với nhau thì liên kết đó là liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị? Viết sơ đồ minh hoạ sự tạo thành liên kết giữa X và Y.

5.16* Quá trình nguyên tử R liên kết với nguyên tử Y đã tạo ra ion R2+ và ion Y-.

a) Mỗi nguyên tử R đã liên kết với bao nhiêu nguyên tử Y?

b) Số electron trong ion R2+ và ion Y- đều là 10 electron. Hãy cho biết R và Y là những nguyên tử của các nguyên tố hoá học nào.

5.7.

a) cộng hoá trị

b) cộng hoá trị

c) ion

5.8. Các cặp ion liên kết được với nhau là: K* và F- ; Mg2+ và O.

5.9. Nguyên tố O là phi kim nên có thể tạo ra liên kết ion với kim loại Li, Mg; liên kết cộng hoá trị 5,10. a) Liên kết cộng hoá trị.

Cặp nguyên tố

H và C

H và N

H vad O

H và Cl

Tỉ lệ

4:1

3: 1

2;1

1: 1

c) Do số electron góp chung của các nguyên khác nhau nên tỉ lệ khác nhau.

5.11.Chất tạo thành từ kim loại và phi kim là hợp chất ion, đó là:

5.12. a) – Khí hiếm Ne không tham gia liên kết. – Liên kết ion được tạo ra giữa các cặp nguyên tố sau:

host (d

Na và Cl;

Na và O.

BOH (5

b) – Khí hiếm He không tham gia liên kết.

Liên kết cộng hoá trị được tạo ra giữa cặp nguyên tố O và H.

Mg và C1, Mg vào

5.13.

(1) rắn; (2) cao; (3) rắn; (4) lỏng; (5) khí; (6) thấp; (7) ít; (8) không dẫn điện; (9) dễ; (10) dẫn điện.

5.14.

Nguyên tử X cho 1 electron để chuyển thành X*; nguyên tử Y nhận 1 electron

để chuyển thành Y- . Vì X+ và Y đều có 10 electron nên: absol

a) Nguyên tử X có: 10 electron + 1 electron = 11 electron.

b) Nguyên tử Y có: 10 electron – 1 electron = 9 electron, do đó số proton hạt nhân nguyên tử Y là 9.

5.15. Nguyên tử X có 3 proton, do đó số electron của X là 3 và lớp ngoài cùng có 1 electron = X là kim loại. 24 Alyst by dit

Nguyên tử Y có 9 electron, do đó lớp ngoài cùng của Y có 7 electron → Y là phi kim.

Vậy X liên kết được với Y bằng liên kết ion.

5.16*.

a) Nguyên tử R cho 2 electron tạo thành ion R

Nguyên tử Y nhận 1 electron tạo thành ion Y. Vậy mỗi nguyên tử R kết hợp với hai nguyên tử Y.

b) R2 có 10 electron nên R có 12 electron. Nguyên tử R có 12 proton. Vậy R là Mg. end end

Y có 10 electron nên Y có 9 electron. Nguyên tử Y có 9 proton. Vậy Y là F.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button