Tra Cứu

Nếu trong phòng thí nghiệm không có CoCl2, em có thể dùng hoá chất nào khác để nhận biết ở lá có quá trình thoát hơi nước?

31.7. Nếu trong phòng thí nghiệm không có CoCl2, em có thể dùng hoá chất nào khác để nhận biết ở lá có quá trình thoát hơi nước?

  • Có thể dùng CuSO4 để nhận biết quá trình thoát hơi nước. Vì khi CuSO4 gặp nước sẽ có màu xanh lam.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button